KONKURSI

JAVNI POZIV - za dodelu bespovratnih sredstava Programu podr┼íke ┼żenskom preduzetni┼ítvu

24. jun 2013,

U okviru Programa podrške ┼żenskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomo├Ži u 2013. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu bespovratnih sredstava

Program podrške ┼żenskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomo├Ži u 2013. godini (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Opšti cilj programa je razvoj ┼żenskog preduzetništva kroz uskla├░ivanje poslovanja sa zahtevima me├░unarodnih standarda poslovanja, unapre├░ivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i ja├Ęanje ljudskih resursa.

Bespovratna sredstva ├Že se odobravati za:

 • ure├░enje poslovanja u skladu sa zahtevima me├░unarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obele┼żavanje proizvoda „CE“ znakom;
 • poboljšanje postoje├Žih i razvoj novih tehnoloških procesa;
 • poboljšanje postoje├Žih i razvoj novih proizvoda/usluga;
 • testiranje novih proizvoda;
 • izradu i implementaciju specijalizovanog softvera;
 • novi dizajn proizvoda i ambala┼że;
 • elektronsku prezentaciju preduze├Ža i
 • edukaciju menad┼żmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.

Pravo na dodelu sredstava imaju mala i srednja preduze├Ža u vlasništvu i upravi ┼żena, kao i preduzetnici ├Ęiji je osniva├Ę ┼żena, a koji kumulativno ispunjavaju slede├Že uslove:

 • da se bave proizvodnjom ili pru┼żanjem usluga;
 • da su u ve├Žinskom doma├Žem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
 • da u├Ęeš├Že ┼żene u vlasništvu iznosi preko 25% i da ┼żena istovremeno upravlja poslovanjem privrednog društva, odnosno da je ┼żena osniva├Ę preduzetni├Ęke radnje;
 • da su osnovani najkasnije u maju 2011. godine;
 • da uspešno posluju prethodne dve godine;
 • da su u decembru 2012. godine zapošljavali minimum 2 lica na neodre├░eno vreme;
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
  • da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva Nacionalne agencija i drugih dr┼żavnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara, za  jednu od navedenih aktivnosti.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj ├Že na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 75% od ukupnog iznosa projekta bez PDV-a.

Ukupna raspolo┼żiva sredstva za realizaciju Programa iznose 6.900.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju malim i srednjim preduze├Žima i preduzetnicima u skladu sa ├Ęl. 95, 96. i 97. Uredbe o pravilima za dodelu dr┼żavne pomo├Ži („Slu┼żbeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11 i 91/12).

Rok za podnošenje prijava je 24. jun 2013. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prate├Ži obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj, na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agenciji koja je posebnim ugovorom anga┼żovana u realizaciji ovog programa za Beogradski region.

Za detaljnije informacije mo┼żete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 019/445-312, 019/445-311, 011/2060-827, 011/2060-826 i 019/445-364.

Prijave se podnose li├Ęno ili preporu├Ęenom poštom najbli┼żoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji, odnosno agenciji koja je ugovorom anga┼żovana za realizaciju programa: 

 • Centar za razvoj Jablani├Ękog i P├Ęinjskog okruga d.o.o.; Pana ├Éuki├Ža 42, Leskovac; tel: 016/3150115; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org;