KONKURSI

JAVNI POZIV ZA DODELU PAKETA PODRŠKE U OKVIRU PROJEKTA PODRŠKE POČETNICIMA ZA ZAPOČINJANJE POSLA - START-UP

20. jun 2016,

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОДРШКЕ У ОКВИРУ
ПРОЈЕКТА ПОДРШКЕ ПОЧЕТНИЦИМА ЗА ЗАПОЧИЊАЊЕ ПОСЛА - START-UP

Пројекат подршке почетницима за започињање посла – Start up (у даљем тексту: Пројекат) реализује Развојна агенција Србије (у даљем тексту: Агенција) у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама (у даљем тексту: АРРА).
Општи циљ Пројекта је развој и промоција предузетничког духа и подстицање предузетништва жена, младих и социјалног предузетништва, као и унапређење ефикасности и институционалне подршке пословању и развоју микро, малих и средњих привредних друштава (у даљем тексту: ММСП) и предузетника.
Пакет подршке обухвата: реализацију обука, бесповратна средства и менторско праћење ММСПи предузетника. Пројекат ће пружањем нефинансијске и финансијске помоћи подржати осетљиве циљне групе, крозедукацију о покретању и вођењу посла, обуке за започињањебизниса и израду бизнис плана, бесповратну помоћ за финансирање најбољих пословних идеја и менторинг за привредне субјекте у раној фази развоја.

Циљна група

Право на коришћење бесповратних средстава имају физичка лица која немају запослење, али имају квалитетну пословну идеју за самозапошљавање.

Циљну групу чине четири категорије:

• “жене”;
• “млади” у старосној доби од 18-30 година (у тренутку објављивања Јавног позива);
• „тешко запошљиве категорије“ (старији од 45 година (у тренутку објављивања Јавног позива) - посебно вишкови који су остали без посла током приватизације или у предузећима у процесу реструктурирања или након рационализације у јавном сектору, особе са инвалидитетом и особе без стручних квалификација);
• лица из девастираних подручја (у складу са тренутно важећом Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину („Сл. гласник РС“ број 104/2014) девастирана подручја чине 19 јединица локалне самоуправе: Бабушница, Бела Паланка, Бојник, Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Голубац, Житорађа, Куршумлија, Лебане, Мали Зворник, Медвеђа, Мерошина, Прешево, Пријепоље, Сврљиг, Сурдулица, Трговиште, Тутин), која региструју делатност на том подручју.

Услови за учешће у Пројекту

Пројекат се реализује у две фазе, и то:
• I фаза Пројекта – Обука за започињање бизниса и
• II фаза Пројекта – Додела бесповратних средстава и менторинг.
Право на доделу пакета подршке имају лица која кумулативно испуњавају следеће услове:

1. У првој фази Пројекта (обуке):

• имају пословну идеју везану за обављање делатности производње, прераде или појединих услужних делатности (IT сектор, иновативне делатности и креативне индустрије);
• евидентирани су у Националној служби за запошљавање;
• за исте активности за које конкуришу за доделу бесповратних средстава нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине и буџета јединица локалних самоуправа или донаторских организација.

2. У дугој фази Пројекта (бесповратна средства и менторинг):

• завршене обуке предвиђенe Пројектом;
• израђен бизнис план;
• обезбеђено сопствено учешће – минимално 50% средстава од укупног износа оправданих трошкова пројекта.

Кандидати су у обавези да бизнис планом разраде пословну идеју коју су кандидовали у првој фази Пројекта, односно промене пословне идеје нису дозвољене.
Услов за доделу бесповратних средстава и менторинга јесте регистрација привредног друштва односно предузетничке радњу у Агенцији за привредне регистре.
Бесповратна средства се могу користити искључиво за набавку основних средстава, као и за оперативне трошкове пословања максимално до 20% вредности пројекта, а не могу се користити за:
• организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
• производњу и промет било ког производа или активности које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;
• промет нафте и нафтних деривата;
• примарну пољопривредну производњу;
• било који облик трговачке и угоститељске делатности;
• услужне делатности (сем наведених).

Укупна расположива средства зa реализацију Пројекта износе 100.000.000,00 динара.

Планирана расподела буџета по категоријама корисника бесповратних средстава:
• “жене” - 30% од укупног буџета Пројекта;
• „млади” у старосној доби од 18-30 година – 30% од укупног буџета Пројекта;
• „тешко запошљиве категорије“ – 20% од укупног буџета Пројекта;
• лица из девастираних подручја – 20% од укупног буџета Пројекта.

Агенција задржава право повећања односно смањења процента расподеле буџета до 10% између наведених категорија у зависности од квалитета и броја примљених пројектних предлога.

Средства се додељују у износу од 300.000,00 до 1.000.000,00 динара, без ПДВ-а, што представља до 50% укупне вредности оправданих трошкова пројекта, уз обавезу корисника да обезбеди сопствено учешће од минимум 50% од укупне вредности оправданих трошковапројекта.
Корисници који за реализацију своје пословне идеје добију бесповратна средства у распону од 500.000,00 до 1.000.000,00 динара имају обавезу да поред самозапошљавања запосле најмање једно лице у року од шест месеци од датума потписивања уговора са Агенцијом.
Корисник бесповратних средстава је у обавези да послује минимум две године и у том периоду није му дозвољено отуђење основних средстава и смањење броја запослених у оквиру Пројекта.

Заинтересована лица могу поднети само један захтев за доделу пакета подршке.

Оправдани трошкови пројекта

У складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“ бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 и 97/13), као оправдани трошкови, за које се одобравају бесповратна средства Пројекта биће прихваћени трошкови:
- почетног улагања у материјалну имовину у корист имплементације пројекта и
- оперативни трошкови пословања.

Под материјалном имовином подразумевају се: зграде, постројења, машине и опрема, а која се као оправдани трошкови улагања признају ако их користи искључиво корисник средстава, а могу бити:

• улагања у набавку производних машина и производне опреме (у тренутку објављивања јавног позива опрема не сме бити старија од 5 година од године производње и мора бити купљена од регистрованог привредног субјекта);
• стављање у функцију радног простора и производних процеса рада (што подразумева адаптацију и/или реконструкцију производног простора).
Средство обезбеђења

Као средство обезбеђења потенцијални корисник доставља: оверену, потписану и регистровану бланко соло меницу са овереним и потписаним меничним овлашћењем или уговорно јемство правног лица или сагласност два жиранта. Корисници који добију средства у износу преко 500.000,00 динара у обавези су да поред једног од наведених средстава обезбеђења у Регистар упишу и заложно право на опреми у корист Агенције.

Потребна документација за конкурисање

Документација која се обавезно доставља приликом подношења захтева за учешће у Пројекту је:

У првој фази Пројекта (обуке):

• попуњена и потписана пријава са описом пословне идеје (Образац 1),
• оверена копија личне карте или очитана лична карта,
• потписана Изјава о прихватању услова Јавног позива (Образац 2);
• потврда о неосуђиваности за кривична дела против привреде и кривична дела против имовине (издаје Министарство унутрашњих послова);
• потписана Изјава да за исте активности за које конкуришу за доделу бесповратних средстава нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине и буџета јединица локалних самоуправа или донаторских организација (Образац 3);
• Уверење да је лице пријављено на евиденцију лица која траже запослење (издаје Национална служба за запошљавање);
• документ којим се доказује да подносилац пријаве припада категорији теже запошљивих лица:
o за лица која су остала без посла током приватизације или у предузећима у процесу реструктурирања или након рационализације у јавном сектору – Решење о престанку радног односа;
o за лица са инвалидитетом – Решење о процењеној радној способности (издаје Национална служба за запошљавање);
o за лица без стручних квалификација – Уверење о степену стручне спреме (издаје Национална служба за запошљавање);
• писмо препоруке или писмо о намерама (уколико постоји).

У дугој фази пројекта (бесповратна средства и менторинг):

• пријава за доделу бесповратних средстава (Образац 4);
• израђен бизнис план;
• профактура/уговор/понуда са спецификацијом основних средставаза која се подноси пријава.

Документација за II фазу Пројекта подноси се у року од 10 дана од последњег дана обуке. Изабрани корисници дужни су да пре потписивања уговора са Развојном агенцијом Србије доставе Решење о регистрацији делатности, доказ да имају обезбеђена средства за суфинансирање инвестиције (извод са наменски отвореног рачуна са износом у вредности сопственог учешћа упројекту) и средство обезбеђења (меница и менично овлашћење дужника или уговорно јемство правног лица или два жиранта).У складу са Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Сл. гласник РС", бр. 113/2013, 8/2014 и 24/2016), свако одабрано привредно друштво и предузетник по овом пројекту, дужно је да отвори наменски рачун у Управи за трезор, на који ће му бити трансферисана бесповратна средства од стране Агенције. Корисници који добију средства у износу преко 500.000,00 динара у обавези су да поред једног од наведених средстава обезбеђења у Регистар упишу и заложно право на опреми у корист Агенције.

Агенција задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од корисника, али само за комплетне захтеве.

Начин пријављивања и рок за подношење пријава

Сви пратећи обрасци доступни су у електронском облику на сајту Агенције, на адреси www.ras.gov.rs и сајту Годинa Предузетништва 2016www.godinapreduzetnistva.rs и у штампаном облику у АРРА, а за све додатне информације можете се обратити Агенцији, на број телефона: 011/33 98 510 или на адресе: sasa.veljic@ras.gov.rs и svetlana.nikolic@ras.gov.rs.

Непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве достављене Развојној агенцији Србије ће бити дисквалификоване.

Пријаве за I фазу Пројекта, са потребном документацијом, доставити до 20.06.2016. године поштом или лично на адресу најближе АРРА:

Регионална развојна агенција за развој источне Србије „RARIS“
Адреса: Трг ослобођења бб, Зајечар
Телефон: 019/426-376, 019/426-377
E-mail: office@raris.org
www.raris.org


Регионални центар за друштвено економски развој „БАНАТ“
Адреса: Чарнојевићева 1, Зрењанин
Телефон: 023/510-567, 023/561-064
E-mail: office@rcrbanat.rs
www.banat.rs

Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа
Адреса: Пана Ђукића 42, Лесковац
Телефон: 016/315-0115
E-mail: info@centarzarazvoj.org
www.centarzarazvoj.org

Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа
Адреса: Цара Душана 77, Краљево
Телефон: 036/397-777
E-mail: office@kv-rda.org
www.kv-rda.org

Регионална развојна агенција „ЈУГ“
Адреса: Обреновићева 38/I, Ниш
Телефон: 018/515-447, 018/522-659
E-mail: info@rra-jug.rs
www.rra-jug.rs

Регионална развојна агенција „Златибор“
Адреса: Петра Ћеловића бб, Ужице
Телефон: 031/523-065, 031/510-098
E-mail: office@rrazlatibor.rs
www.rrazlatibor.co.rs

Регионална развојна агенција Бачка
Адреса: Булевар Михајла Пупина 20/II спрат, Нови Сад
Телефон: 021/557-781
E-mail: office@rda-backa.rs
www.rda-backa.rs

Регионална развојна агенција Срем
Адреса: Главна 172, Рума
Телефон: 022/470-910
E-mail: office@rrasrem.rs
www.rrasrem.rs

Регионална развојна агенција Санџака - СЕДА
Адреса: 7. јула бб, Нови Пазар
Телефон: 020/332-700, 317-551
E-mail: office@seda.org.rs
www.seda.org.rs