KONKURSI

INVESTICIONI KREDITI FONDA ZA RAZVOJ

31. decembar 2018,

 

ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ

Инвестициони кредит се препоручује клијентима којима су неопходна средства за финасирање набавке опреме, машина, постројења, затим изградњу или куповину производног или пословног простора.

ЗА МИКРО, МАЛА, СРЕДЊА И ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА

Кредити су са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, уколико је средство обезбеђења кредита гаранција пословне банке, а у осталим случајевима 3% на годишњем нивоу. Рок отплате је до 10 година у оквиру кога је грејс период до 1 године, са месечном или тромесечном отплатом кредита.

Минималан износ кредита за сва правна лица износи 1.000.000,00 РСД, а максималан 120.000.000,00 РСД уколико је кредит обезбеђен хипотеком над непокретношћу или неким другим средством обезбеђења предвиђеним програмом Фонда. У случају гаранције пословне банке, лимит зависи од висине одобрене гаранције.

Кредите за рефинансирање кредита код Банака Фонд може одобравати искључиво за привредне субјекте који се баве производњом и запошљавају већи број радника.

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Кредити за предузетнике ће се одобравати са роком отплате до 8 година у оквиру којег је грејс период до једне године. Кредити су са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, уколико је средство обезбеђења кредита гаранција пословне банке, а у осталим случајевима 3% на годишњем нивоу.

Висина кредита и рок одређују се у односу на бонитет привредног субјекта и инструмента обезбеђења.

Документа за предузетнике
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Документа за микро, мала и средња правна лица