PROJEKTI

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE ZA ZAPOČINJANJE BIZNISA/UNAPREĐENJE POSLOVANJA I DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENAMA ZA RAZVOJ INOVATIVNOSTI U OKVIRU PROJEKTA "INOFEM9"

30. avgust 2019, Trgovište
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE ZA ZAPOČINJANJE BIZNISA/UNAPREĐENJE POSLOVANJA I DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENAMA ZA RAZVOJ INOVATIVNOSTI U OKVIRU PROJEKTA
1/1

Пројекат „INOFEM9“ суфинансирају Кабинет министра без портфеља задуженог за  иновације и технолошки развој Републике Србије и Општина Трговиште.

Циљ пројекта „INOFEM9“ јесте унапређење како постојећих привредних субјеката тако и оних новооснованих који су у власништву жена, али и стварање предуслова и пословне климе за континуиран развој женског предузетништва и иновативности у општини Трговиште. Реализација пројекта треба да допринесе стварању позитивне климе за развој иновационог предузетништва. Подршка је усмерена на незапослене жене, жене власнице микро, малих и средњих предузећа и на предузетнице.

Пројекат ће пружањем нефинансијске и финансијске помоћи подржати развој женског иновационог предузетништва кроз:

 • едукацију о покретању и вођењу посла, у виду обука за започињање и унапређење пословања и припрему бизнис плана;
 • едукацију у виду обука о иновацијама и њиховој примени и електронском пословању;
 • дан отворених врата – саветодавну помоћ свим заинтересованим женама;
 • спровођење програма менторинга који има за циљ подршку предузећима и предузетницама које се налазе у пресудном тренутку за њихов даљи развој или опстанак уопште;
 • студијску посету за жене предузетнице добитнице грантова;
 • такмичење за најбољи бизнис план на тему иновативности и
 • бесповратну помоћ за финансирање најбољих бизнис планова на тему иновативности.

Услови за учешће у Програму

Пројекат подстицаја за развој иновационог предузетништва кроз нефинансијску подршку за незапослене жене, жене власнице микро, малих и средњих предузећа и на предузетнице реализују се по Програму „INOFEM9“ (у даљем тексту: Програм) који је припремила Општина Трговиште.

Право учешћа имају кандидаткиње које нису добиле бесповратна средства од Општине Трговиште у 2018. и 2019. години.

Програм се реализује у две фазе и то:

 • Права фаза Програма – Обуке
 • Друга фаза Програма – Додела бесповратних средства

Услови који морају бити кумулативно испуњени за:

Прву фазу Програма - Обуке:

 1. Незапослене жене
 • које имају иновативну пословну идеју и желе да започну посао;
 • које имају пребивалиште на територији општине Трговиште најмање 6 месеци пре објављивања позива;
 • које су на евиденцији Националне службе за запошљавање као незапослене.
 • које су власнице или сувласнице микро, малих и средњих предузећа и предузетничких радњи;
 • које желе да унапреде своје пословање кроз развој иновативности;
 • које имају предузеће регистровано у Агенцији за привредне регистре, које има седиште на територији општине Трговиште и има активан статус.
 1. Жене власнице микро, малих и средњих предузећа и жене предузетнице:

Потребна документација за конкурисање за прву фазу:

 1. Незапослене жене:
 • Пријавни формулар за учешће у програму обука (образац 1);
 • Изјава о истинитости приложених података (образац 1а);
 • Копија личне карте, уколико документ не поседује чип, односно очитана лична карта, уколико документ поседује чип (за незапослена лица);
 • Потврда да се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање;

 

 1. Жене власнице микро, малих и средњих предузећа и жене предузетнице:
 • Пријавни формулар за учешће у програму обука (образац 2);
 • Изјава о истинитости приложених података (образац 2а);
 • Извод из АПР-а.

Потребна документација за конкурисање у другој фази за обе групе:

 • Бизнис план (образац 3);
 • Једна понуда/профактура добаљача опреме/извршиоца услуге за чију се набавку конкурише (једна понуда за сваки појединачни предмет набавке добра/услуге; нпр. једна понуда за идентичан модел/тип производа/услуга).

Програмом је предвиђено да најбоље рангирани кандидати пре подношења пријаве за другу фазу похађају следеће обуке:

 1. 1.      Незапослене жене:
 • Обука за почетнике у пословању;
 • Припрема пословног плана и пословање са банкама.
 1. 2.      Жене власнице микро, малих и средњих предузећа и жене предузетнице:
 • Припрема пословног плана и пословање са банкама;
 • Увод у иновације;
 • Електронско пословање.

Право на учешће у Програму у другој фази доделе бесповратних средстава најбољим бизнис плановима, имају они кандидати који су успешно завршили програм обука и израдили бизнис план.

По реализацији такмичења за најбољи бизнис план, најбоље рангирани бизнис планови квалификоваће се за доделу бесповратних средстава. Кандидати су у обавези да бизнис планом разраде пословну идеју коју су кандидовали у првој фази Програма.

Услов за доделу бесповратних средстава је регистрација бизниса у Агенцији за привредне регистре (привредног друштва/предузетника – за незапослене жене).

Добитници бесповратних средстава су у обавези да регистровану делатност, за коју су им одобрена бесповратна средства, обављају најмање годину дана од дана потписивања уговора о додели бесповратних средстава.

Укупна расположива средства за обе групе корисника износе 2.400.000,00 динара са максималном вредношћу до 240.000,00 динара по кориснику.

Оцену и селекцију пријава вршиће Комисија за спровођење јавног позива на основу критеријума за оцену и селекцију пријава који се налазе у пратећој документацији јавног позива и чине његов саставни део.

 

НАМЕНА БЕСПОВРАTНИХ СРЕДСTАВА

Прихватљиве пројектне активности:

 • иновација производа, као примена новог или значајно побољшаног производа, које је ново за односно правно лице (не мора бити нова за тржиште), а није промена естетске природе или искључиво продаја иновираних производа које је произвело и развило друго правно лице;
 • иновација процеса, као примена новог или значајно побољшаног начина производње или испоруке (укључујући значајне промене у техници, опреми или софтверу, али не искључиво организационе и менаџерске промене) која је нова или унапређена за посматрано правно лице, без обзира ко је развио;
 • иновација организације, као примена нових или знатних промена у структури или методама менаџмента, с намером да се у односном правном лицу побољша коришћење знања, квалитета производа или услуга, или повећа ефикасност пословних токова;
 • маркетиншка иновација, као примена нове маркетиншке методе, укључујући значајне промене у дизајну производа, паковању, пласману и промоцији производа и наплаћивању производа;
 • набавкa репроматеријала (у вредности до 20% од укупне вредности додељеног гранта).

 

Пројектне активности које се неће финансирати:

Средства по овом програму се не могу користити за:

 • адаптацију/реконструкцију пословног простора;
 • организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
 • производњу и промет било ког производа или активности које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;
 • промет нафте и нафтних деривата;
 • примарну пољопривредну производњу;
 • активности повезане са политичким партијама.

 

Програмом се финансирају трошкови прихватљивих пројектних активности (наведених изнад) које су предмет Уговора, а који се реализују након потписивања Уговора са општином.

Под опремом у смислу овог програма подразумевају се: постројења, машине и пратећа опрема, а могу бити:

 • улагања у набавку машина и опреме (финансираће се искључиво набавка нове опреме)

Бесповратна средства ће се одобравати за набавку добара/услуга за реализацију пословне идеје која је награђена на такмичењу.

Један подносилац захтева може предати само једну пријаву.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Овај јавни позив објављен је (датум објављивања јавног позива) године на (место објављивања јавног позива, нпр. званична интернет презентација општине Трговиште или неки други медиј). Рок за доставу пријава за учешће у обуци за започињање бизниса је (крајњи датум за доставу пријава).

Рок за доставу пријава у оквиру друге фазе Програма условљен је реализацијом обуке за започињање бизниса, односно 14 дана након завршетка обука, а подносиоци пријава у фази такмичења ће о истом бити благовремено обавештени.

Оверена и одштампана пријава са обавезном документацијом доставља се у затвореној коверти са назнаком „Јавни позив за учешће у пројекту „INOFEM9“ – не отварати” поштом или на писарници јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.

Пријава се поштом шаље на доле назначену адресу:

ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ

Одељење за

Адреса: ул. Краља Петра Првог Карађорђевића бр. 4

17525 Трговиште

Контакт особа за детаљније информације:

име и презиме: Биљана Стојановић, канцеларија бр. 9, II спрат

телефон: 017/452-207 лок. 119; 064/8905480

имејл: sbiljana908@gmail.com