PROJEKTI

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE ZA ZAPOČINJANJE BIZNISA/UNAPREĐENJE POSLOVANJA I DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENAMA ZA RAZVOJ INOVATIVNOSTI U OKVIRU PROJEKTA "INOVATIVNOST NA DELU"

30. avgust 2019, Preševo
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE ZA ZAPOČINJANJE BIZNISA/UNAPREĐENJE POSLOVANJA I DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENAMA ZA RAZVOJ INOVATIVNOSTI U OKVIRU PROJEKTA
1/1

Пројекат „Иновативност на делу“ суфинансирају Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој Републике Србије и Општина Прешево. Циљ пројекта „Иновативност на делу“ јесте унапређење како постојећих привредних субјеката тако и оних новооснованих који су у власништву жена, али и стварање предуслова и пословне климе за континуиран развој женског предузетништва и иновативности у општини Прешево. Реализација пројекта треба да допринесе стварању позитивне климе за развој иновационог предузетништва. Подршка је усмерена на незапослене жене, жене власнице микро, малих и средњих предузећа и на предузетнице.

 Пројекат ће пружањем нефинансијске и финансијске помоћи подржати развој женског иновационог предузетништва кроз:

 • · едукацију у виду обука о иновацијама и њиховој примени;
 • · такмичење за најбољи бизнис план на тему иновативности;
 • · бесповратну помоћ за финансирање најбољих бизнис планова на тему иновативности
 • · спровођење програма менторинга који има за циљ подршку предузећима и предузетницама које се налазе у пресудном тренутку за њихов даљи развој или опстанак уопште.

Услови за учешће у Програму

Пројекат подстицаја за развој иновационог предузетништва кроз нефинансијску подршку за незапослене жене, жене власнице микро, малих и средњих предузећа и на предузетнице реализују се по Програму „Иновативност на делу“ (у даљем тексту: Програм) који је припремила Општина Прешево.

Предност на добијању бесповратних средстава имају кандидаткиње које нису добиле бесповратна средства (субвенције) од Општине Прешево у 2018. и 2019. години.

Програм се реализује у две фазе и то:

 • · Права фаза Програма – Обуке
 • · Друга фаза Програма – Додела бесповратних средства

Услови који морају бити кумулативно испуњени за:

Прву фазу Програма - Обуке:

 1. 1.       Незапослене жене

 

 • · које имају иновативну пословну идеју и желе да започну посао;
 • · које имају пребивалиште на територији општине Прешево најмање 6 месеци пре објављивања позива; · који имају пребивалиште на територији општине Прешево;
 • · који нису осуђивани за кривична дела против привреде и кривична дела против имовине.које су на евиденцији Националне службе за запошљавање као незапослене.

 

 

 1. 2.       Жене власнице микро, малих и средњих предузећа и жене предузетнице:

 

 • · које су власнице или сувласнице микро, малих и средњих предузећа и предузетничких радњи ;
 • · које желе да унапреде своје пословање кроз развој иновативности;
 • · који имају пребивалиште на територији општине Прешево;
 • · који нису осуђивани за кривична дела против привреде и кривична дела против имовине, као ни да привредна друштва у њиховом власништву нису осуђивана за кривична дела против привреде и кривична дела против имовине.
 • · које имају предузеће регистровано у Агенцији за привредне регистре, које има седиште на територији општине Прешево и има активан статус.

Потребна документација за конкурисање за прву фазу:

 1. 1.       Незапослене жене:
 • · Пријавни формулар за учешће у програму обука (образац 1);
 • · Изјава о истинитости приложених података (образац 1а);
 • · Очитана лична карта (за незапослена лица);
 • · Потврда да се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање;

 

 1. 2.       Жене власнице микро, малих и средњих предузећа и жене предузетнице:
 • · Пријавни формулар за учешће у програму обука(образац 2);
 • · Изјава о истинитости приложених података (образац 2а);
 • · Извод из АПР-а не старији од 90 дана од дана објављивања јавног позива.

Потребна документација за конкурисање у другој фази за обе групе:

 • · Бизнис план (образац 3);
 • · Tри понуде/профактуре добаљача опреме/извршиоца услуге за чију се набавку конкурише (3 понуде за сваки појединачни предмет набавке добра/услуге; нпр. 3 понуде за идентичан модел/тип производа/услуга).
 • · Програмом је предвиђено да најбоље рангирани кандидати пре подношења пријаве за другу фазу похађају обуку „Увод у иновације“.

Право на учешће у Програму у другој фази доделе бесповратних средстава најбољим бизнис плановима, имају они кандидати који су успешно завршили програм обука и израдили бизнис план.

По реализацији такмичења за најбољи бизнис план, најбоље рангирани бизнис планови квалификоваће се за доделу бесповратних средстава. Кандидати су у обавези да бизнис планом разраде пословну идеју коју су кандидовали у првој фази Програма.

Услов за доделу бесповратних средстава је регистрација бизниса у Агенцији за привредне регистре (привредног друштва/предузетника – за незапослене жене).

Добитници бесповратних средстава су у обавези да регистровану делатност, за коју су им одобрена бесповратна средства, обављају најмање годину дана од дана потписивања уговора о додели бесповратних средстава.

Укупна расположива средства за обе групе корисника износе 2.400.000,00 динара са максималном вредношћу до 240.000,00 динара по кориснику.

Оцену и селекцију пријава вршиће Комисија за спровођење јавног позива на основу критеријума за оцену и селекцију пријава који се налазе у пратећој документацији јавног позива и чине његов саставни део.

НАМЕНА БЕСПОВРАTНИХ СРЕДСTАВА

Прихватљиве пројектне активности:

 · иновација производа, као примена новог или значајно побољшаног производа, које је ново за односно правно лице (не мора бити нова за тржиште), а није промена естетске природе или искључиво продаја иновираних производа које је произвело и развило друго правно лице;

 • · иновација процеса, као примена новог или значајно побољшаног начина производње или испоруке (укључујући значајне промене у техници, опреми или софтверу, али не искључиво организационе и менаџерске промене) која је нова или унапређена за посматрано правно лице, без обзира ко је развио;
 • · иновација организације, као примена нових или знатних промена у структури или методама менаџмента, с намером да се у односном правном лицу побољша коришћење знања, квалитета производа или услуга, или повећа ефикасност пословних токова;
 • · маркетиншка иновација, као примена нове маркетиншке методе, укључујући значајне промене у дизајну производа, паковању, пласману и промоцији производа и наплаћивању производа;

Пројектне активности које се неће финансирати:

Средства по овом програму се не могу користити за:

 • · адаптацију/реконструкцију пословног простора;
 • · набавку репроматеријала;
 • · организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
 • · производњу и промет било ког производа или активности које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;
 • · промет нафте и нафтних деривата;
 • · примарну пољопривредну производњу;
 • · обављање било којег облика трговачке и угоститељске делатности и
 • · активности повезане са политичким партијама. Програмом се финансирају трошкови прихватљивих пројектних активности (наведених изнад) које су предмет Уговора, а који се реализују након потписивања Уговора са општином. Под опремом у смислу овог програма подразумевају се: постројења, машине и пратећа опрема, а могу бити: · улагања у набавку машина и опреме (финансираће се искључиво набавка нове опреме купљене од правних лица регистрованих на територији Републике Србије) Бесповратна средства ће се одобравати за набавку добара/услуга за реализацију пословне идеје која је награђена на такмичењу.

Ј е д а н  п о д н о с и л а ц  з а х т е в а  м о ж е  п р е д а т и  с а м о  ј е д н у  п р и ј а в у .

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Овај јавни позив објављен је 16.08.2019. године на веб страницу општине Прешево www.presevo.rs. Рок за доставу пријава за учешће у обуци за започињање / унапређенје бизниса и увод у иновације је 30.08.2019. u 14:00 часова. Образац мора бити испуњена електронским путем, у противном неће бити разматрана.

Рок за доставу пријава у оквиру друге фазе Програма условљен је реализацијом обуке за започињање бизниса, односно 14 дана након завршетка обука, а подносиоци пријава у фази такмичења ће о истом бити благовремено обавештени.

Оверена и одштампана пријава са обавезном документацијом доставља се у затвореној коверти са назнаком „Јавни позив за учешће у пројекту „Иновативност на делу“ – не отварати”, и то преко писарнице општинске Управе, које ће бити заведене посебним деловодним бројем посебно, упућен Комисији за реализацију пројекта “Иновативност на делу”.

 

За детаљније информације можете се обратити општини Прешево:

телефон: +381 17 715 1017

имејл: s.musliu@presevo.rs