PROJEKTI

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE ZA ZAPOČINJANJE BIZNISA/UNAPREĐENJE POSLOVANJA I DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENAMA ZA RAZVOJ INOVATIVNOSTI U OKVIRU PROJEKTA "JAČANJE KAPACITETA ŽENA PREDUZETNICA U OPŠTINI SURDULICA"

26. avgust 2019, Surdulica
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE ZA ZAPOČINJANJE BIZNISA/UNAPREĐENJE POSLOVANJA I DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENAMA ZA RAZVOJ INOVATIVNOSTI U OKVIRU PROJEKTA
1/1

Пројекат ''Јачање капацитета жена предузетница у општини Сурдулица“ суфинансирају Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој Републике Србије и Општина Сурдулица.

Циљ пројекта је да се женама омогући реализација нових, иновативних идеја за започињање бизниса. Реализација пројекта ће омогућити женама које су власнице постојећих микро, малих и средњих предузећа и предузетницама да своје пословање унапреде и да уз помоћ иновација постану конкурентније на тржишту. Сврха пројекта је и јачање капацитета жена за припрему бизнис планова као значајног алата за планирање. Директна нефинасијска и финансијска помоћ допринеће да предузетнице буду иновативне а самим тим и успешније у свом пословању.

Допринос развоју женског иновативног предуетништва се огледа у томе да жене предузенице нису препуштене себи. Пројекат едукује жене предузетнице, пружа неопходно знање за примену иновација и доприноси јачању њихове конкуретности на тржишту кроз:

1. едукацију о покретању и вођењу посла, у виду обука;

2. такмичење за најбољи бизнис план;

3. бесповратну финасијску помоћ најбоље рангираним бизнис плановима;

4. обуке, саветовања и менторинг за новоосноване и постојеће привредне субјекте.

 

Услови за учешће у Програму

Пројекат подстицаја за развој иновационог предузетништва кроз нефинансијску подршку за незапослене жене, жене власнице микро, малих и средњих предузећа и предузетнице реализују се по Програму „Јачање капацитета жена предузетница у општини Сурдулица“ (у даљем тексту: Програм) који је припремила Општина Сурдулица.

 

Програм се реализује у две фазе и то:

 • Права фаза Програма – Обуке
 • Друга фаза Програма – Додела бесповратних средства

Услови који морају бити кумулативно испуњени за :

Прву фазу Програма - Обуке:

 1. Незапослене жене
 • које имају иновативну пословну идеју и желе да започну посао;
 • које имају пребивалиште на територији општине Сурдулица;
 1. Жене власнице микро, малих и средњих предузећа и жене предузетнице:
 • које су власнице или сувласнице микро, малих и средњих предузећа и предузетничких радњи ;
 • које желе да унапреде своје пословање кроз развој иновативности;
 • које имају предузеће регистровано у Агенцији за привредне регистре, које има седиште на територији општине Сурдулица и има активан статус.

Потребна документација за конкурисање за прву фазу:

 1. Незапослене жене:
 • Пријавни формулар за учешће у програму обука (образац 1);
 • Изјава о истинитости приложених података (образац 1а);
 • Копија личне карте или очитана електронска лична карта (за незапослена лица);
 1. Жене власнице микро, малих и средњих предузећа и жене предузетнице:
 • Пријавни формулар за учешће у програму обука (образац 2);
 • Изјава о истинитости приложених података (образац 2а);
 • Извод из АПР-а.

Потребна документација за конкурисање у другој фази за обе групе:

 • Бизнис план – Образац 3
 • Tри понуде/ профактуре добаљача опреме/ извршиоца услуге за чију се набавку конкурише (3 понуде за сваки појединачни предмет набавке добра/услуге; нпр. 3 понуде за идентичан модел/тип производа/услуга)

Програмом је предвиђено да најбоље рангирани кандидати пре подношења пријаве за другу фазу похађају следеће обуке:

 • обука за почетнике у пословању;
 • припрема бизнис плана и пословање са банкама;
 • увод у иновације.

Право на учешће у Програму, у другој фази доделе бесповратних средстава најбољим бизнис плановима, имају они кандидати који су успешно завршили програм обука и израдили бизнис план.

По реализацији такмичења за најбољи бизнис план, најбоље рангирани бизнис планови квалификоваће се за доделу бесповратних средстава. Кандидати су у обавези да бизнис планом разраде пословну идеју коју су кандидовали у првој фази Програма.

Услов за доделу бесповратних средстава је регистрација бизниса у Агенцији за привредне регистре (привредног друштва/предузетника – за незапослене жене).

Добитници бесповратних средстава су у обавези да регистровану делатност, за коју су им одобрена бесповратна средства, обављају најмање годину дана од дана потписивања уговора о додели бесповратних средстава. Tакође, сви добитници грантова добијају и додатну обуку у виду едукација на тему унапређење пословања – електронско пословање, брендирање и израда иновативног маркетинг плана.

Укупна расположива средства за обе групе корисника износе 3.354.000,00 динара са просечном вредношћу до 240.000,00 динара по кориснику.

Оцену и селекцију пријава вршиће Комисија за спровођење јавног позива на основу критеријума за оцену и селекцију пријава који се налазе у пратећој документацији јавног позива и чине његов саставни део.

НАМЕНА БЕСПОВРАTНИХ СРЕДСTАВА

Прихватљиве пројектне активности:

 • иновација производа, као примена новог или значајно побољшаног производа, које је ново за односно правно лице (не мора бити нова за тржиште), а није промена естетске природе или искључиво продаја иновираних производа које је произвело и развило друго правно лице;
 • иновација процеса, као примена новог или значајно побољшаног начина производње или испоруке (укључујући значајне промене у техници, опреми или софтверу, али не искључиво организационе и менаџерске промене) која је нова или унапређена за посматрано правно лице, без обзира ко је развио;
 • иновација организације, као примена нових или знатних промена у структури или методама менаџмента, с намером да се у односном правном лицу побољша коришћење знања, квалитета производа или услуга, или повећа ефикасност пословних токова;
 • маркетиншка иновација, као примена нове маркетиншке методе, укључујући значајне промене у дизајну производа, паковању, пласману и промоцији производа и наплаћивању производа;


Пројектне активности које се неће финансирати:

Средства по овом програму се не могу користити за:

 • набавку репроматеријала;
 • организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
 • производњу и промет било ког производа или активности које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;
 • промет нафте и нафтних деривата;
 • примарну пољопривредну производњу;
 • обављање било којег облика трговачке и угоститељске делатности и
 • активности повезане са политичким партијама.

 

Програмом се финансирају трошкови прихватљивих пројектних активности (наведених изнад) које су предмет Уговора, а који се реализују након потписивања Уговора са општином.

Под опремом у смислу овог програма подразумевају се: постројења, машине и пратећа опрема, а могу бити:

 • улагања у набавку машина и опреме (финансираће се искључиво набавка нове опреме)

Бесповратна средства ће се одобравати за набавку добара/услуга за реализацију пословне идеје која је награђена на такмичењу.

Један подносилац захтева може предати само једну пријаву.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Овај јавни позив објављен је 02.08.2019. године на званичној интернет страни општине Сурдулица  www.surdulica.org. Рок за доставу пријава за учешће у обуци за започињање бизниса је 26.08.2019. године.

Рок за доставу пријава у оквиру друге фазе Програма условљен је реализацијом обуке за започињање бизниса, односно 14 дана након завршетка обука, а подносиоци пријава у фази такмичења ће о истом бити благовремено обавештени.

Оверена и одштампана пријава са обавезном документацијом доставља се у затвореној коверти са назнаком Јачање капацитета жена предузетницау општини Сурдулица“ – не отварати” поштом или на писарници јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.

Пријава се поштом шаље на доле назначену адресу:

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

Адреса: ул. Краља Петра I бр.1

17530 Сурдулица

 

Контакт особe за детаљније информације:

Анкица Жегарац Миленковић

Тел. 0648981921

ankica.milenkovic@surdulica.rs

 

Жарко Искренов

Тел. 0648981936

zarko.iskrenov@surdulica.rs