PROJEKTI

PAMETNA SPECIJALIZACIJA POLUGA ODRŽIVOG RAZVOJA

09. januar 2020, JablaniĆØki i PĆØinjski okrug
PAMETNA SPECIJALIZACIJA POLUGA ODRŽIVOG RAZVOJA
1/1

Naziv projekta

Pametna specijalizacija poluga regionalnog rzvoja

VodeƦi partner

Centar za razvoj JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga

Ostali partneri

Grad Leskovac; Opština Vlasotince; opština Bojnik; opština Lebane; opština MedveĆ°a; opština VladiĆØin Han;  opština Surdulica;  opština Preševo;  opština Trgovište.

Trajanje  (u mesecima)

18 meseci

   

Ciljevi projekta

 • Opšti (dugoroĆØni) cilj projekta je "Promocija evropskog mehanizama regionalnog razvoja i podrška stvaranju kritiĆØne mase aktera iz privrednog, javnog, akademskog i civilnog sektora za primenu koncepta pametne specijalizacije u JablaniĆØkom i PĆØinjskom okrugu
 • SpecifiĆØni ciljevi projekta su:

-          PoveƦanje informisanosti subjekata regionalnog razvoja, aktera iz privrednog, javnog, akademskog i civilnog sektora o znaĆØaju uvoĆ°enja pametne specijalizacije kao modela regionalnog razvoja JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga

-          Uspostavljanje meĆ°unarodne saradnje i izgradnja kapaciteta subjekata regionalnog razvoja u oblasti planiranja  i primene pametne specijalizacije regiona

Projektne aktivnosti

 1. Promocija koncepta pametne specijalizacije i akcije vidljivosti projekta
 2. Javna kampanja "Ako ste mali, morate biti pametni" ( organizovanje tribina i  prezentacije uspešnih evropskih modela pametne specijalizacije u JLS iz JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga).
 3. Organizovanje dva okrugla stola i panel rasprave o konceptu i koristima od pametne specijalizacije ( 2 okrugla stola u univerzitetskim gradovima: Leskovac i Vranje.)
 4. Organizovanje završne konferencije projekta: mehanizmi saradnje izmeĆ°u privrednog, javnog, akademskog i civilnog sektora za uvoĆ°enje pametne specijalizacije kao modela regionalnog razvoja JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga.
 5. Izrada e-publikacije "Pametna specijalizacija - izazovi i moguƦnosti na regionalnom nivou" i  prezentacije "Ako ste mali, morate biti pametni"
 6. Izrada pred studije izvodljivosti o moguƦnostima primene koncepta pametne specijalizacije u JablaniĆØkom i PĆØinjskom okrugu.
 7. Povezivanje subjekata regionalnog razvoja sa institucijama i organizacijama iz EU  u vezi prenosa dobre prakse primene koncepta pametne specijalizacije regiona.
 8. Inoviranje postojeƦih usluga strateškog planiranja i razvoj servisa za planiranje i upravljanje procesom razvoja strateškog okvira pametne specijalizacije
 9. Organizovanje  dvodnevnog seminara: Planiranje organizovanje i upravljanje procesom razvoja strateškog okvira pametne specijalizacije

Rezultati projekta

 • Relevantni predstavnici subjekata regionalnog razvoja, privrednog, javnog, akademskog i civilnog sektora iz JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga upoznati sa  znaĆØajem i koristima od pametne specijalizacije regiona.
 • UnapreĆ°ena meĆ°unarodna saradnja i kompetencije subjekata regionalnog razvoja (JLS/KLER/ARRA) za planiranje strateškog okvira pametne specijalizacije u JablaniĆØkom i PĆØinjskom okrugu

Ciljne grupe

 • Predstavnici ekonomskih i socijalnih aktera iz privrednog, javnog, akademskog i civilnog sektora i organizacija za podršku iz JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga (110 korisnika)
 • Subjekti regionalnog razvoja iz JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga ( 40 korisnika)

-  Donosioci odluka/rukovodioci u JLS i ARRA (15 korisnika)

-  Zaposleni u JLS/KLER ( 20 korisnika)

Zaposleni u ARRA ( 5 korisnika)