PROJEKTI

CONNECTING PEARLS

05. januar 2021,
CONNECTING PEARLS
1/1

Naziv projekta

Connecting Pearls

Vodeæi partner

  • Grad Leskovac

Ostali partneri

  • Opština Kriva Palanka ( Severna Makedonija)
  • Centar za razvoj Jablani√®kog i P√®injskog okruga

Trajanje  (u mesecima)

18 meseci

   

Ciljevi projekta

Opšti cilj: Podsticanje mogućnosti za poboljšanje kvaliteta i vidljivosti regionalnih prekograni√®nih turisti√®kih ponuda kapitalizacijom i boljim korišćenjem prirodnog, kulturnog i istorijskog nasle√įa u gradu Leskovcu, Jablani√®ki okrug, Srbija i opštini Kriva Palanka, severoisto√®ni region, Severna Makedonija (u daljem tekstu: ciljano podru√®je). Specifi√®ni cilj: Olakšati partnerstvo i saradnju klju√®nih aktera javnog i privatnog turizma u korišćenju pametnog i integrativnog pristupa kroz stvaranje zajedni√®ke integrisane turisti√®ke ponude za kulturu i razonodu i zajedni√®ki razvoj i promociju nove zelene i spoljne turisti√®ke ponude odre√įenih prirodnih mesta, kanjon Vu√®janke i Vodopadi Stanecki na reci Kozja.

Projektne aktivnosti

Radni paket 1.1: Upravljanje i koordinacija i istraŇĺivanje i prikupljanje podataka i stvaranje baze znanja:

1.1.1 Poèetni sastanak partnera

1.1.2 Sastanci zajednièke upravljaèke grupe

1.1.3 Upravljanje projektom i koordinacija

1.2.1 Mapiranje i analiza zajednièkog turistièkog potencijala 1.2.2 Razvoj zajednièke baze znanja

Radni paket 2.1: Zajednièka saradnja / struktura saradnje i pametno i integrativno planiranje:

 2.1.1 SVG po√®etna radionica

2.1.2 Radionica o integrativnom planiranju SVG-a

2.1.3 SVG radionica pametnog planiranja

2.1.4 SVG radionica o odrŇĺivosti Radni paket

3.1: Razvoj ponuda zelenog i otvorenog turizma i ponuda za promociju i validaciju i razmena i širenje:

3.1.1 Mali radovi na turistièkoj infrastrukturi na lokaciji Kanjon Vuèjanke

3.1.2 Mali radovi u turistièkoj infrastrukturi na mestu vodopada Stanecki na reci Kozja

 3.1.3 Organizacija zelenog vikenda na lokaciji Kanjon Vu√®janke

3.1.4 Organizacija zelenog vikenda na lokaciji Slapovi Stanecki na reci Kozia

3.2.1 Razvoj zajednièke turistièke veb platforme

3.2.2 Razvoj interaktivnog sistema tumaèenja putem KR kodova i opremanje turistièkih atrakcija KR kodovima

3.2.3 Razvoj zajedni√®kog višejezi√®nog turisti√®kog vodi√®a

 3.2.4 Kupovina materijala za vidljivost projekta

 3.3.1 Saradni√®ka radionica za turoperatore / turisti√®ke agencije

 3.3.2 Radionica za razmenu i diseminaciju

Rezultati projekta

1. Uspostavljena osnova za produktivnu saradnju i pametno planiranje odrŇĺivog turizma.

2. Implementiran participativni i kolaborativni put za pametan i integrativan razvoj.

3. Razvijena ponuda zelenog i spoljnog turizma i poboljšana vidljivost turisti√®ke ponude ciljanog podru√®ja.

Ciljne grupe

• Akteri javnog turizma: 2 gradske / opštinske uprave; 5 Javna tela zaduŇĺena za turizam i kulturu (turisti√®ka organizacija, kulturni centri, muzeji i pozorišta); 15 Prekograni√®ne (CB) jedinice lokalne samouprave (√®lanovi CB mreŇĺe lokalnih samouprava i razvojnih organizacija iz Jablanice i P√®injskog okruga Srbije i severoisto√®nog regiona i skopskog regiona Severne Makedonije (mreŇĺa uspostavljena 2018. godine).

 • Privatni turisti√®ki akteri: 20 turoperatora / turisti√®kih agencija; 5 MSP, turizam, prevoz, smeštaj, hrana, promocija slobodnog vremena; lokalni proizvo√įa√®i hrane i zanata.

• Ostale zainteresovane strane u turizmu: 2 OCD (aktivne u turizmu, prirodi, Ňĺivotnoj sredini, kulturi).

• Posetioci / turisti (sve starosne grupe, lokalno stanovništvo i posetioci regiona): 1000.