KONKURSI

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROJEKTU ZELENI TALAS

24. oktobar 2022,

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ

 

ЗЕЛЕНИ ТАЛАС

озелењавање малог бизниса

 

Пројекaт „Зелени талас - озелењавање малог бизниса“ (у даљем тексту: Пројекат) реализује Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа (даље: Центар). Овај пројекат финансира Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО Плус.

 

Циљеви пројекта

Општи циљ пројекта „Зелени талас - озелењавање малог бизниса“  је унапређење одрживости, конкурентности и отпорности микро и малих предузећа и предузетника стимулисањем и отварањем могућности за њихово озелењавање (енергетска ефикасност и употреба енергије из обновљивих извора) у Јабланичком и Пчињском округу.

Специфични циљ пројекта „Зелени талас - озелењавање малог бизниса“ је опремање микро и малих предузећа и предузетника у области „зеленог“ пословања знањем, вештинама и алатима за озелењавање пословања и унапређење конкурентности.

 

Реализација пројекта

Пројекат ће бити реализован кроз следеће кораке:

 • Селекција кандидата који се пријаве на Јавни позив и поднесу адекватну документацију вршиће се у складу са установљеном процедуром и по унапред дефинисаним критеријумима.
 • Сви изабрани кандидати (њих 40) похађаће три једнодневна тренинга. Тренинзи имају за циљ да помогну учесницима да боље разумеју дефинисану тему као и да их умреже са другим учесницима и омогуће им размену знања и искуства. Након завршених тренинга сви полазници добијају сертификате о учешћу. Тренинзи за одабране кориснике из Јабланичког округа биће организовани у Лесковцу, а за одабране кориснике из Пчињског округа тренинзи ће бити организовани у Владичином Хану. Датуми и место одржавања свих догађаја биће благовремено објављени на сајту Центра.
 1. Тренинзи ће бити у функцији озелењавања пословања и то су:
 • Озелењавање пословања – зелени бизнис план
 • Маркетинг и интернационализација МСП
 • Финансијски инструменти за МСП
 • Сваки од изабраних кандидата имаће могућност да направи зелени бизнис план. Представници Центра ће свим тимовима пружити подршку при писању бизнис планова. Тимови користе ресурсе и методологију, коју им је обезбедио организатор, како би своје идеје превели у зелене бизнис планове.
 • Сви кандидати који предају зелени бизнис план ући ће у избор за 20 најбољих зелених бизнис планова који ће бити оцењени по унапред дефинисаним критеријумима.
 • 20 кандидата чији су зелени бизнис планови у 20 најбољих добиће субвенцију у виду инсталирања система соларних панела у износу од 2.000 УСД без ПДВа по кандидату.
 • Сви изабрани кандидати на пројекту (њих 40) имаће прилику да присуствују Б2Б сусретима који имају за циљ да унапреде сарадњу између  компанија како из земље тако и из иностранства.


Индикативни временски оквир

Јавни позив ће бити отворен од 07. до 24. октобра 2022. године.

Резултати јавног позива биће објављени 27. октобра  када ће бити објављени и тачни термини одржавања тренинга. Тренизи ће се реализовати након затварања јавног позива и селекције кандидата у периоду од 31. октобра до 23. новембра. Након последњег тренинга тимови ће имати 15 дана за писање зеленог бизнис плана. Након тога, урађени бизнис планови ће бити оцењени по унапред дефинисаним критеријумима. Листа 20 најбољих бизнис планова (20 добитника система соларних панела) биће објављена на сајту Центра. Након тога свим добитницима ће до краја године бити инсталиран систем соларних панела.

 

Циљна група и услови за учешће

Пројекат је намењен свим привредним субјектима који желе да унапреде своје пословање кроз развој енергетски ефикасних решења која имају за циљ очување животне средине.

Право учешћа имају привредни субјекти који испуњавају следеће услове:

•         да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање годину од дана подношења пријаве,

•             да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,

Право учешћа имају привредни субјекти, регистровани у АПРу на територији Јабланичког и Пчињског округа, који послују минимум годину дана од дана објављивања Јавног позива и имају активан статус. Сви привредни субјекти морају бити у већинском домаћем власништву (најмање 51%), на крају 2021. године морају имати минимум једног запосленог као и остварену нето добит.

Сви апликанти који учествују по јавном позиву морају да имају легализован објекат на коме ће бити инсталирани соларни панели, као и да на том објекту постоји прикључак ЕПСа. Такође, обавеза свих апликаната је и да у случају добијања система соларних панела у предвиђеном року изврше земену постојећег бројила, двосмерним бројилом.

Фирме кандидати морају бити из сектора производне и прерађивачке индустрије (прехрамбена, дрвна, метална, хемијска, текстилна, конфекцијска, обућарска и кожна индустрија).

Фирме кандидати су у обавези да поседују објекат у власништву или имају потписан уговор о закупу у трајању од најмање 2 године од дана подношења пријаве по јавном позиву. Такође, сви добитници система соларних панела су у обавези да 2 године након потписивања уговора остану у активном статусу и не отуђе опрему.

Привредни субјекти који обављају делатности које не припадају горе наведеним делатностима и у оквиру дуванске индустрије, производње алкохолних пића, производње оружја и војне опреме, производње и трговине нафтом и нафтним производима, организације игара на срећу и сличних делатности, производње и дистрибуције свих осталих супстанци / материја / производа контролисаних законом, нису обухваћеним овим јавним позивом.

Центар ће одбацити пријаву уколико током процеса оцене или селекције утврди да је Подносилац пријаве:

 • дао непотпуне и неистините информације или није дао све потребне информације које је Центар захтевао, а које представљају услов за учешће на Јавном позиву.

 

Начин пријављивања:

Пријава за учешће у пројекту врши се попуњавањем пријавног обрасца са линка:

http://www.centarzarazvoj.org/vest.php?id=966&oblast=konkursi

Попуњен формулар доставља се Центру за развој Јабланичког и Пчињског округа на адресу Пана Ђукића 42, 16000 Лесковац лично или поштом са назнаком „Јавни позив за учешће у пројекту Зелени талас“ или електронски на info@centarzarazvoj.org.

Центар задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од подносиоца пријаве.

 

Процедура спровођења

Центар утврђује критеријуме, формулар, као и механизме за праћење и контролу имплементације.

Центар расписује Јавни позив за учешће. Јавни позив садржи информације о  пројекту: податке о врсти подршке, услове за подношење пријаве, начин подношења пријаве, поступак и начин оцењивања.

Евалуација пријава врши се на основу дефинисаних критеријума који се налазе у пратећој документацији.

  

Директор Центра решењем образује Комисију коју чине запослени Центра. Комисија врши проверу формалне исправности поднетих пријава, разматра приспеле пријаве, прегледа, оцењује, бодује и селектује пријаве према утврђеним критеријумима.

Саставни део документације:

 1. Текст јавног позива;
 2. Пријавни формулар;
 3. Критеријуми за оцену пријава;