KONKURSI

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRÅ KE MALIM PREDUZEƆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2023. GODINI

31. decembar 2023,

Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i uz podršku projekta „Srbija i EU – Oprema za privredu“ koji finansira Evropska unija, dodeljuje bespovratna sredstva mikro i malim preduzeƦima, preduzetnicima i zadrugama.

Ukupna bespovratna sredstva iznose oko 1,4 milijarde dinara.

Cilj Programa jeste podrška investicijama i podsticaj bržem privrednom razvoju.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke:

1. nove opreme direktno ukljuĆØene u proces proizvodnje razmenljivih dobara, i to:

1.1 proizvodne opreme i/ili mašina;

1.2 transportno-manipulativnih sredstava ukljuĆØenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta;

1.3 delova, specijalizovanih alata za mašine;

1.4 mašina i opreme za unapreĆ°enje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje;

2. nove opreme za izvoĆ°enje graĆ°evinskih radova, i to:

2.1 graĆ°evinske mehanizacije za potrebe obavljanja graĆ°evinskih radova.

 

Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijama:

1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

2. OTP Banka A.D.

3. Banka Poštanska Štedionica A.D.

4. PROCREDIT BANK A.D. Beograd

5. BANCA INTESA A.D. Beograd

6. EUROBANK DIREKTNA AD BEOGRAD

7. ERSTE BANK A.D. Novi Sad

8. HALKBANK, Beograd

9. Intesa Leasing Beograd

10. UniCredit Leasing Srbija DOO Beograd

11. S-LEASING DOO Beograd

 

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:

  1. pravna lica, registrovana u APR kao privredna društva, ili zadruge, koja su razvrstana na mikro i mala pravna lica u skladu sa Zakonom o raĆØunovodstvu („Službeni glasnik RS”, br. 73/19 i 44/21 - dr. zakon) prema finansijskim izveštajima za 2021. godinu;
  2. preduzetnici registrovani u APR.

Privredni subjekti koji ispune uslove Programa i kojima banke, odnosno lizing kompanije ukljuĆØene u realizaciju Programa, uslovno odobre kredit odnosno finansiranje mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% od neto vrednosti opreme koja se nabavlja. UĆØešĆ¦e privrednih subjekata iznosi 5% od ukupne vrednosti opreme, dok se ostatak obezbeĆ°uje iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga lizing kompanija ukljuĆØenih u sprovoĆ°enje ovog Programa.

Visina bespovratnih sredstava koja se može dodeliti privrednom subjektu odreĆ°uje se u odnosu na broj zaposlenih na neodreĆ°eno vreme na dan 31. decembra 2022. godine po evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja: 1 zaposlen - do 1,0 milion RSD, 2-5 zaposlena - do 2,5 miliona RSD, 6 i više zaposlenih - do 5,0 miliona RSD.

 

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2023. godine.


Prijave za dodelu bespovratnih sredstava, zajedno sa ostalom dokumentacijom i zahtevom za kredit odnosno finansijski lizing, predaju se ili dostavljaju elektronski u jednoj od ekspozitura/filijala poslovnih banaka i lizing kompanija koje uĆØestvuju u realizaciji ovog programa.

 PrateƦa dokumentacija: 

  1. Uredba o utvrĆ°ivanju Programa podrške malim preduzeƦima za nabavku opreme 2023
  2. Ugovor o grantu (RAS i EU)
  3. Okvirni sporazum RS i EU-ĆØl. 28
  4. Uputstvo o naĆØinu sprovoĆ°enja Programa podrške malim preduzeƦima
  5. Kratak tekst o informacionom sistemu
  6. P1 - podaci za zahtev
  7. Instrukcije za oslobaĆ°anje - PDV i carina
  8. PonuĆ°ene EKS izabranih banaka i lizing kompanija